Topics:

Ευρώπη & Ισλάμ – Παν. Μαρίνης

Το νέο βιβλίο του διακεκριμένου συγγραφέως και ιατρού Παναγιώτη Μαρίνη με τίτλο “Ευρώπη & Ισλάμ” είναι μία μοναδική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκτεταμένη μελέτη (750 σελίδων μεγέθους Α4) με αντικείμενο τον εποικισμό της Ευρώπης από τους Μωαμεθανούς,...

Ευρώπη & Ισλάμ – Παν. Μαρίνης

Το νέο βιβλίο του διακεκριμένου συγγραφέως και ιατρού Παναγιώτη Μαρίνη με τίτλο “Ευρώπη & Ισλάμ” είναι μία μοναδική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκτεταμένη μελέτη (750 σελίδων μεγέθους Α4) με αντικείμενο τον εποικισμό της Ευρώπης από τους Μωαμεθανούς, ο οποίος εξυπηρετεί τον πραγματικό σκοπό του Ισλάμ που είναι η απόλυτη κατάκτηση της Ευρώπης.

Το βιβλίο είναι πλήρες στοιχείων και αποδείξεων, ώστε ο αναγνώστης να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με την πραγματική φύση και τον χαρακτήρα του Ισλάμ, τους στόχους, τη μέχρι σήμερα ιστορία του, αλλά και τη στάση των Ευρωπαίων, οι οποίοι συνδράμουν το Ισλάμ στην επίτευξη των σκοπών του. Όπως αναφέρει ο συγγραφεύς, το βιβλίο «άρχισε να γράφεται μετά τα γεγονότα της 13ης Νοεμβρίου 2015 των Παρισίων και ετελείωσε την 21ην Ιουνίου 2016…

Σκοπός της συγγραφής του παρόντος είναι να γνωρίση ο αναγνώστης: Πρώτον, την ψυχικήν, νοητικήν και ηθικήν κατάστασιν της σημερινής Ευρώπης, διότι η σημερινή Ευρώπη νοσεί, βαρέως πάσχει υπό της “Ευρωπαϊκής νόσου”, και απαιτείται η κατανόησις της νοσηράς αυτής καταστάσεως που έχει ως κύριον σύμπτωμα την αυτο-περιφρόνησιν, ώστε αφ’ ενός να ερμηνευθούν οι πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται εμπρός μας και αφ’ ετέρου να επιχειρηθή η θεραπεία της.

Δεύτερον, σήμερον ζώμεν την ακμήν της επεμβάσεως και εγκαταστάσεως του Ισλάμ στην Ευρώπην, οπότε είναι απαραίτητον να μάθωμε, αδρομερώς έστω, τι είναι το Ισλάμ, ποία η φύσις και η ιστορία του, καθώς ειδικώς ο Έλλην περί του Ισλάμ ουδέν γνωρίζει! Τα μυστήρια του πράγματος: και 1.400 έτη ήμασταν ραγιάδες τεταπεινωμένοι υπό του Ισλάμ (μετρήσατε πότε έγινε η κατάκτησις της Συρίας) και στα σχολεία μας ουδέν διδασκόμεθα περί αυτού!

Ούτως, το κύριον μέρος του βιβλίου αποτελεί εισαγωγήν στο Ισλάμ και ιδιαιτέραν ανάλυσιν ωρισμένων χαρακτηριστικών του, τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα τον ευρωπαίον αναγνώστην. Επίσης συζητούμε και κατανοούμε την επέμβασιν των Μωαμεθανών στην Ευρώπην, τα συμβάντα, την στρατηγικήν, τας μεθόδους και τα επακόλουθα της επεμβάσεως, ως και τους κινδύνους από τον μωαμεθανικόν εποικισμόν, τι μας επιφυλάσσει το όχι και τόσον μακρυνό μέλλον και τις δυνατότητες αντιδράσεως που έχομε στην διάθεσίν μας».

Η οξυδερκής ματιά του συγγραφέως διεισδύει σε κάθε πτυχή του Ισλάμ, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον του αναγνώστη να παραμένει αμείωτο μέχρι και την τελευταία σελίδα. Μετά την ανάγνωση του βιβλίου, ουδείς μπορεί να έχει άγνοια περί του Ισλάμ και των σκοπών του.

Από το 1973 έχει ανοίξει ένα νέον κεφάλαιον στην ευρωπαϊκήν ιστορίαν, αυτό του εποικισμού της Ευρώπης υπό των Μωαμεθανών και της τελικής κατακτήσεώς της υπό του Ισλάμ! Ορόσημον εις αυτήν την εξέλιξιν αποτελεί η 13η Νοεμβρίου διότι δι’ αυτής εισερχόμεθα ήδη επισήμως εις την φάσιν της υποστηρίξεως των μωαμεθανικών απαιτήσεων διά του φόβου και του τρόμου των μαζικών οικτρών φόνων!

Το παρόν βιβλίον αποτελεί το δεύτερον βιβλίον του συγγραφέως που ασχολείται με το εν λόγῳ ζήτημα, έχοντας προηγηθεί “ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ” που εξιστορεί και αναλύει τα διατρέξαντα μετά τους φόνους στο Charlie Hebdo. Τούτο άρχισε να γράφεται μετά τα γεγονότα της 13ης Νοεμβρίου 2015 των Παρισίων και ετελείωσε την 1ην Ιουνίου 2016.

Το «Ευρώπη και Ισλάμ» είναι ένα μεγάλου μεγέθους, 750 σελίδων μεγέθους Α4, βιβλίον πηγή που εξαντλεί πλήρως το θέμα του! Διά παράδειγμα, το κεφάλαιον «Οι γυναίκες στο Ισλάμ» μήκους περίπου 100 σελίδων αποτελεί ένα πλήρες πόνημα μόνο του, όπως το κεφάλαιον «Η ψυχολογία και η ιστορία του Ισλάμ», «Η Τζιχάδ» και τα υπόλοιπα!

Ο αναγνώστης έχει εις χείρας του ένα πλήρες σύγγραμμα περί του Ισλάμ το οποίον δεν εξετάζει τα θέματα απλώς περιγραφικώς αλλά εισδύει εις βάθος πράγμα διόλου εύκολον καθώς «Το Ισλάμ είναι μία σφραγισμένη φιάλη», ως είναι ο τίτλος κεφαλαίου. Οπότε ο μελετητής δεν χρειάζεται ουδεμία άλλη πηγή διά να μάθη σχετικώς ή διά να γράψη και αυτός κάτι έχοντας το παρόν βιβλίον ως πηγή! Ομως το βιβλίον δεν είναι απλώς ένα πλήρες περί Ισλάμ πόνημα!

Το βιβλίον έχει μίαν θέσιν την οποίαν και αποδεικνύει: Ασχολείται με την μεγάλην σύγκρουσιν που λαμβάνει χώραν από τον 7ον αιώνα μεταξύ του Ελληνικού-Αναγεννησιακού-Δυτικού Πολιτισμού και του Ισλάμ! Δεικνύει και αναλύει πλήρως στο κεφάλαιον «Ο Πολιτισμός» ότι τα κολοσσιαία ζώα που συγκρούονται στο λιβάδι της Ιστορίας δεν είναι τα έθνη ή τα κράτη, αλλά τα σύνολα τα λεγόμενα στην Φιλοσοφίαν της Ιστορίας Πολιτισμοί (ο όρος δεν είναι αξιολογικός)! Ήδη από την εμφάνισίν του το Ισλάμ κατέκτησε τα 7/8 του γνωστού κόσμου, εκυριάρχησε στην Μεσόγειον και ολίγον έλλειψε να κατακτήση ήδη τότε την Ευρώπην. Η Ευρώπη εσώθη τότε, όμως από το 1970 ενεφανίσθη μία νέα ιστορική πραγματικότης. Το Ισλάμ ενδυναμωμένος αρχίζει τον αγώνα καταλήψεως της Ευρώπης και εντάξεως και αυτής στο ήδη κολοσσιαίον Νταρ-αλ-Ισλάμ που περιλαμβάνει σήμερον 57 Μωαμεθανικά κράτη!

Το βιβλίον ασχολείται με αυτήν την σύγκρουσιν η οποία αφορά άμεσα και εμάς τους ιδίους και τους απογόνους μας και το έθνος μας και τον Πολιτισμόν μας και την κουλτούρα μας και την επιβίωσιν της Ευρώπης!

Το Sun Tzu, το κλασσικόν Περί του Πολέμου Κινεζικόν έργον μάς λέγει ότι οφείλομε να γνωρίζομε και τον εαυτόν μας και τον εχθρόν μας! Στο μέγα περί Ισλάμ μέρος του βιβλίου μας εμάθαμε τον εχθρόν μας! Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου μας επιχειρούμε ένα δυσκολώτερον έργον: να γνωρίσωμε τον εαυτόν μας!

Στον αγώνα μεταξύ δύο πολεμιστών ή αθλητών, σημασίαν έχει τόσον το ηθικόν, όσον και η νοητική και ψυχική κατάστασις των αγωνιζομένων! Διαγιγνώσκοντες ότι νυν ο αγών είναι άνισος διότι ναι μεν η Ευρώπη πλεονεκτεί πλήρως εις ισχύν όμως νοσεί βαρέως ψυχικώς επιχειρούμε να εξετάσωμε την Ευρωπαϊκήν Νόσον και να ερμηνεύσωμε τα συμπτώματά της και τις ψυχοπαθητικές της ιδέες, στο μέγα πρώτον κεφάλαιον το υπό τον τίτλον «Η Ευρωπαϊκή νόσος», που και αυτό είναι ένα βιβλίον μόνο του και στα ειδικά εκτενή κεφάλαια, ως «Η Πολυπολιτισμικότης», «Η ανοικτή κοινωνία», «H Ισλαμοφιλία», «Η Ισλαμοφοβία» και λοιπά!

Ενα τρίτον μέρος του βιβλίου ασχολείται με την περιγραφήν και την αξιολόγησιν της συγκρούσεως ως τα κεφάλαια «Η Τρομοκρατία», «Η 22α Μαρτίου 2016 των Βρυξελλών», «Η ζωή με τον μετανάστη» και λοιπά!

Συμπερασματικώς περιγράφομε πλήρως το πραγματικώς φλέγον ζήτημα της εποχής μας, τον πραγματικόν Γ΄Παγκόσμιον Πόλεμον που εκτυλίσσεται προ των οφθαλμών μας όμως επιχειρείται η συγκάλυψίς του διά της συστηματικής εξαπατήσεως, της «Taqiyya», ως ο τίτλος κεφαλαίου μας!

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρώτες σελίδες

Εισαγωγή
Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν αλλά δεν κατανοούν

“The Project of the Muslim Brotherhood”
Από μία τριχιά κρέμεται η επιβίωση της Δύσης
Τί ακριβώς συμβαίνει;
Η Κερκόπορτα
Ο Μουσουλμανικός εποικισμός της Ελλάδος
Τί είναι το Ισλάμ
Ο σκοπός του Ισλάμ
Η ειρωνεία της τύχης
Η Information Warfare
Το παρόν βιβλίον
***

Κεφάλαιον πρώτον
Η Ευρωπαϊκή νόσος

Ο Ευρωπαϊκός εμφύλιος πόλεμος και η μεταπολεμική ψυχοπάθεια των Ευρωπαίων
Το Σύνδρομον κατωτερότητος, ενοχής, αναξιότητος, αυτοκατηγορίας
Το σύμπτωμα της Ξενοφιλίας
Ο Φιλομεταναστευτισμός
Η ιδεολογία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Το “άσυλον”
Τα “Ανθρωπιστικά Δικαιώματα”
Η έννοια του Αλλογενούς
Η δαιμονοποίησις της εθνικής συνειδήσεως
Η θεμελιώδης διαφορά Προνεωτερικότητος-Νεωτερικότητος
Το 1962 στην Αλγερίαν
Το δόγμα του Αντιρατσισμού
Η φοβία του χαρακτηρισμού “ρατσιστής”
Η στάσις των Φεμινιστικών οργανώσεων
Ο Φεμινισμός ως Νοσηρόν φαινόμενον
Η κουλτούρα του θύματος
Η κορυφή του αίσχους: Το Rotherham child sexual exploitation scandal
Ο αποδεκτός ρατσισμός
Η στάσις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
Ο Πολιτιστικός Μαρξισμός
Στην Σουηδίαν
Η φοβία του χαρακτηρισμού “Εθνικιστής” και ο Εθνομαζοχισμός
Devirilisation, ένα σύμπτωμα ιδιαιτέρας βαρύτητος
Ο πασιφισμός, η ηττοπάθεια
Τα συμπτώματα της Παρακμής και η εγκατάστασίς της
Ο Νεο-Πρωτογονισμός
Η τάξις
Ένα ενσταντανέ από το Ελληνικόν σχολείον
Η πίστις εις τα θαύματα
Η κυρίαρχος ιδεολογία της Ουτοπικής Αισιοδοξίας
Οι θέσεις του Jacques Ellul
Η θρησκεία της Επιστήμης
Ο πληθυσμός της Αφρικής
Η θεολογική-ιεροεξεταστική σκέψις
Ο Αντι-Αμερικανισμός
Η άρνησις της υπάρξεως των εθνών
Ανθρωπολογία
Το “Δίκαιον του εδάφους”
Ο υπερσυναισθηματισμός
Κριτική εκ του ασφαλούς
Η αυταπάτη της ειρηνικής συνυπάρξεως
Η Πολυπολιτισμική θεωρία
Τα παρανοϊκά επιχειρήματα υπέρ του εποικισμού
Η “υπόθεσις της soupe au cochon”
Τα Dress Up as a Muslima Event
Οι ‘No-Go’ Zones
Οι ‘No-Go’ Zones στην Σουηδίαν
Στην Βρεταννία η αφομοίωσις προχωρεί άριστα
Οι κρατικές αρχές της Αγγλίας βδελύττονται και μισούν την “ρατσιστικήν” σημαίαν τους!
Οι φοιτηταί δεν καταδικάζουν το ISIS!
Ο εθνικός μας στρουθοκαμηλισμός
Εσαεί ξένοι
Οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες της μαζικής μετανάστευσης
Το εκρηκτικόν μίγμα
Βιβλιογραφία κεφαλαίου
***

Κεφάλαιον δεύτερον
Η ανοικτή κοινωνία
Η υπόθεσις της Ελβετίας
***

Κεφάλαιον τρίτον
Η Πολυπολιτισμικότης

Το δόγμα της Πολυπολιτισμικότητος
Ο ορισμός της εννοίας
Κατανοώντας το δόγμα
Affirmative action
***

Κεφάλαιον τέταρτον
Ο Πολιτισμός

Το Ισλάμ είναι θρησκεία; Η έννοια του Πολιτισμού και τα είδη των θρησκειών
Η Μαγική κοσμοθέασις και το Ισλάμ
Τα Ουρί του Παραδείσου
Η σύγκρουσις μεταξύ των δύο Πολιτισμών
Ο Δυτικός Πολιτισμός
***

Κεφάλαιον πέμπτον
Η εισβολή

“Πρόσφυγες”, μετανάστες ή εισβολείς;
Ερωτήματα περί των “Προσφύγων”
Πόσοι και ποιοί είναι;
Οι μετανάστες στην Ελλάδα γενικώς
Πόσοι είναι οι πρόσφυγες;
Διατί η Ελλάς μας εξαπατά;
Η έρευνα της ΕΝΠΕ
Τα τελεταία επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε.
Ποιοί είναι οι “Πρόσφυγες” της Συρίας;
Διατί τόσοι πολλοί νέοι άνδρες;
Οι Ουϊγούροι Τούρκοι
Διατί στην Ευρώπην;
Σαουδική Αραβία: ο μεγάλος χρηματοδότης του ακραίου Ισλαμισμού
Πρόσφυγες ή μετανάστες;
Ο Τούρκος στην Γερμανία
Το ζήτημα με τους Μωαμεθανούς
Έχομε δικαίωμα να έχομε σύνορα; Το προσφυγικόν δικαίωμα
Η υπόθεσις του Κορανίου – Αθήναι 22/5/2009
Tο φως του κόσμου και οι καταραμένοι από τον Θεό
Ο Μύθος του καλοκάγαθου, κυνηγημένου πρόσφυγος
Οι πρόσφυγες εν Ελλάδι: Μάρτιος-Απρίλιος 2016
Οι αποκλεισμοί οδών
Η υπόθεσις του Ασθενοφόρου
Τί είδαν οι ιατροί
Το σημαντικόν ζήτημα: οι επιβιωτικές-κατακτητικές τακτικές του Ισλάμ!
Πού ευρίσκουν τα χρήματα;
Αυθόρμητος κατάστασις ή προσχεδιασμένη εισβολή;
Εισβολή προσχεδιασθείσα υπό ποίου;
Η θέσις του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας
Οι θέσεις του Václav Klaus
Οι Εξουσιασταί ομολογούν: Οι απόψεις Peter Sutherland
Le Grand Remplacement
Η Γαλλική κυβέρνησις εξαπατά: Ο αριθμός των Μωαμεθανών
Η Ελλάς ανέτοιμη δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνον
Το ελληνικόν πρόβλημα εις μίαν δημοσκόπησιν
Οι έννοιες “πρόσφυγας”, “αιτών άσυλον” και “οικονομικός μετανάστης”
***

Κεφάλαιον έκτον
Το Ισλάμ είναι μία σφραγισμένη φιάλη
***

Κεφάλαιον έβδομον
Η Τρομοκρατία

Η Ευρώπη ενώπιον της Τρομοκρατίας
Ο εκδικητικός Θεός
Ο ευρωπαϊκός αρνητισμός
Guillaume Faye: η 13η Νοεμβρίου 2015
Ο επίσημος αρνητισμός
Η υπόθεσις Yassine Salhi της 26/6/2015
Ακόμη τίποτε δεν αλλάζει
Είναι οι Ευρωπαίοι εξωνημένοι στο Ισλάμ;
Η φωνή του τρομοκράτου εξηγεί
Η Τρομοκρατία ως η ψυχική πραγματικότης του Ισλάμ
Συμπέρασμα: δεν κατανοούμε τον Μωαμεθανόν!
***

Κεφάλαιον όγδοον
Η 22α Μαρτίου 2016 των Βρυξελλών

Μετά την 22αν Μαρτίου 2016 των Βρυξελλών
Το αίτιον της συμφοράς
Το απατηλόν πορτραίτον του απαιδεύτου
Λησμονούν πως η τζιχάντ δεν αποτελεί εκδίκηση για το παρελθόν. Αλλά σχέδιο δράσης για το μέλλον!
Τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον της Ινδίας
2002 Bali bombings
Η θέσις του Tony Blair
Η Ελληνική Κυβέρνησις προωθεί παλαιοκομμουνιστικές θέσεις
Quem Iuppiter vult perdere, dementat prius
Enough with Teddy Bears
Μία φωνή σωφροσύνης
Το επιχείρημα που κατέπεσε πλέον: οι τρομοκράτες είναι ολίγοι
Η περίπτωσις Salah Abdeslam
Ο πυρήν των δεινών: το ιδεολογικόν μας ανυπέρβλητον εμπόδιον
***

Κεφάλαιον ἔνατον
Η ζωή με τον μετανάστη

Το πορτραίτον του Μωαμεθανού μετανάστου
Η εγκληματικότης των νέων Μαγκρεμπίνων
Το Μαγκρεμπινικόν Rite de passage
Το ναυάγιον του Γαλλικού σχολείου
Οι Μωαμεθανοί της Αγγλίας
Η θρησκευτική στροφή των νεαρών Μωαμεθανών
Η σημασία της Αραβικής ενδύσεως
Η ηθική περιφρόνησις της Δύσεως
Αχαριστία και φανατισμός
Η εξωτερική πολιτική
Η θυματοποίησις
Ο φαύλος κύκλος
Συμπεράσματα
Το πορτραίτον του επιφανούς Άγγλου Μωαμεθανού
Η εξωτερική πολιτική, όμηρος του μεταναστευτικού
Πως θα Αντέξουν τα Νησιά την Ισλαμική Πληθυσμιακή Ροή;
***

Κεφάλαιον δέκατον
H Ισλαμοφιλία

H Ισλαμοφιλία
Η ομιλία “A New Beginning”
Το Χόλλυγουντ στην μάχην
Το χρονικόν της γεννήσεως της Ισλαμοφιλίας
Ο Αβερρόης
Η σημαντική συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ισλαμοφιλίαν
Ο καλπάζων Ισλαμοκεντρισμός
Τί δεν εφεύρε ο Ισλαμικός Πολιτισμός
Το μέγα ψεύδος: το Ισλάμ διετήρησε τον Ελληνικόν και τον Ινδικόν Πολιτισμόν
Η έξαλλος Ισλαμοφιλία της Αριστεράς
***

Κεφάλαιον ενδέκατον
Η Ισλαμοφοβία

Η Ισλαμοφοβία με τις δύο όψεις: την υπαρκτήν και το ποινικόν αδήκημα
Η υπαρκτή όψις: τρόμος και φόβος σκιάζει την Ευρώπην
Συνοπτικόν χρονικόν του τρόμου
Jyllands-Posten Muhammad cartoons controversy
Charlie Hebdo shooting
Η δολοφονία του Theo van Gogh
Η δολοφονία του Pim Fortuyn
7/7 London Bombings
13 November 2015 Paris attacks
Το φρικιαστικό έγκλημα στο Παρίσι και η τύφλωση της Ευρώπης
New Year’s Eve sexual assaults in Germany
Η έλλειψις κατανοήσεως μεταξύ των Πολιτισμών: ο βιασμός
Τα αδικήματα που δεν συνιστούν αδικήματα
“Είμαστε όλοι άνθρωποι”
Η Ισλαμοφοβία ως λάθος
Τα εγκλήματα Χουντοῦντ
Η Υποσαχάριος Αφρική
Το Ισλάμ θρησκεία ανεκτικότητος ή κατακτήσεως;
Οι βομβιστές των Διδύμων Πύργων
Το άγος των κοσμικών νόμων
Δικαίως φοβούμεθα και ανησυχούμε
Η Ισλαμοφοβία ως ποινικόν αδίκημα
Το σχέδιον του Ισλάμ
Το γνήσιον Ισλάμ ως Ισλαμοφοβία
Το άθικτον του Μωαμεθανού
***

Κεφάλαιον δωδέκατον
Η ψυχολογία και η ιστορία του Ισλάμ

Η νόησις του Μωαμεθανού
Η ψυχολογία του Μωαμεθανού
Η στειρότης του Αραβικού νού
Σκιαγραφία της ιστορίας της Αραβικής αυτοκρατορίας
Πρώτη φάσις: η τριακονταετία των διαδόχων, 632-661
Δευτέρα φάσις: η εκατονταετία των Ομεϋαδών, 661-750
Τρίτη φάσις: η εκατονταετία των Αββασιδών, 750-846
Τετάρτη φάσις: η εκατονταετία της παρακμής 846-945
***

Κεφάλαιον δέκατον τρίτον
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ισλάμ

Προ του ακατανοήτου
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ισλάμ
Η άτοπος σύγκρισις με τον Χριστιανισμόν
Η μεταρρύθμισις του Ισλάμ
Αrgumentum ad numerum
Το Ισλάμ είναι σαφώς destructive cult
Η υπόθεσις Tahir Iqbal
Το δημοσίευμα της εφ. Österreich
Οι φιλειρηνικοί άνθρωποι
Το τζαμί
***

Κεφάλαιον δέκατον τέταρτον
Το γνήσιον Ισλάμ

Τί είναι το γνήσιον Ισλάμ;
Θρησκεία ανεκτικότητος
Η θρησκεία στην Αλγερία
Η ορολογία και το αξιοπερίεργον του φονταμενταλισμού
Χριστούγεννα 2015
Δύο λίαν πρόσφατα περιστατικά απιστεύτου αγριότητος
Πάσχα 2016 στο Πακιστάν
Η ανεκτικότης στο Γαλλικόν σχολείον
Το μετριοπαθές Ισλάμ
Η συνύπαρξις μετριοπαθών και εξτρεμιστών Μωαμεθανών
Οι Μουσουλμάνοι της Ελλάδας προκλητικοί γιά την σφαγή στο Παρίσι
Δεν υπάρχει το “εξτρεμιστικόν Ισλάμ” και επίσης δεν υπάρχει το “μετριοπαθές Ισλάμ”
Το Ισλάμ του Αλίγια Ιζετμπέγκοβιτς
H Déclaration Islamique
***

Κεφάλαιον δέκατον πέμπτον
Η μισαλλοδοξία

Ο Ζηλωτισμός: η λογική της Ισλαμικής μισαλλοδοξίας
Τί σημαίνει “Ισλαμικόν κράτος”
Η ιδεολογία του Ζηλωτισμού
Το ISIS αντιπροσωπεύει τον Μωαμεθανισμόν;
Οι αποκεφαλισμοί
Οι σταυρώσεις
Η δουλεία και οι βιασμοί των γυναικών
Οι σφαγές αιχμαλώτων
Οι ομοφυλόφιλοι
Η κατάστασις της Dhimmitude
Συμφωνεί με το Ισλάμ η έννοια του “βομβιστού αυτοκτονίας”;
***

Κεφάλαιον δέκατον έκτον
Ο Αιγύπτιος

Τί διδάσκεται στο Αιγυπτιακόν σχολείον
***

Κεφάλαιον δέκατον έβδομον
Η Taqiyya

Η θεσμοθετημένη εξαπάτησις, η Taqiyya
Η ιστορία της Αμάλ
Η Taqiyya στο Κοράνιον
Η εχθρότης μεταμορφώνεται εις παράπονον
Η διπλή γλώσσα
Ποιοί είναι οι “αθώοι”;
Το πορτραίτον του απίστου
***

Κεφάλαιον δέκατον όγδοον
Η Τζιχάδ

Τί είναι η Τζιχάδ;
Η απειλή της ισλαμικής ζιχάντ για την Ελλάδα
Τα είδη της Τζιχάδ
Η Τζιχάδ της Λογοκρισίας
H Brigitte Gabriel στο πανεπιστήμιον της Memphis, Tennessee.
H Ayaan Hirsi Ali ανεπιθύμητος παντού
Η Τζιχάδ της Προπαγάνδας
Η Εκπαιδευτική Τζιχάδ
Η Τζιχάδ της Διεισδύσεως
Η Δημογραφική Τζιχάδ
Η Τζιχάδ της Μεταναστεύσεως
Η Τζιχάδ της Δημοσίας παρουσίας
Η Τζιχάδ των Μηνύσεων
Η Σεξουαλική Τζιχάδ
Η Τζιχάδ της Ταπεινώσεως
Η Τζιχάδ του Δρόμου
Η περίπτωσις Kriss Donald
Η περίπτωσις Henry Webster
Η Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Τζιχάδ
***

Κεφάλαιον δέκατον ἔνατον
Η ρεαγιαδική κατάστασις (Dhimmitude)

Η ρεαγιαδική κατάστασις (Dhimmitude)
Οι “Κανόνες του Όμαρ”
Οι Έλληνες ραγιάδες
Οι Έλληνες, οι Τούρκοι και το Ισλάμ
Στο σημερινόν Πακιστάν η Dhimmitude φαντάζει παράδεισος
***

Κεφάλαιον εικοστόν
Οι γυναίκες στο Ισλάμ

Η πικρή πραγματικότης
Ένα ενσταντανέ του δράματος
Η δυστυχία της Αμάλ
Η γυναίκα είναι ελαττωματική
Οι γυναίκες του Προφήτου
Ο γάμος της Αϊσάς
Παρένθεσις: Μέσα στην ποντικοπαγίδα
Η ιστορία της ανεψιάς της Βάφας
Ο γάμος της Zeinab
Ο γάμος της Safia
Η οικογένεια της Βάφας
Η ιστορία της Χαλίμας
Ο Πακιστανός
Η κάλυψις της κεφαλής
Η κόλασις των γυναικών
Οι γυναίκες και το Ισλάμ
Η νομική κατωτερότης της γυναικός
Το δικαίωμα στην κληρονομία
Η αξία της μαρτυρικής καταθέσεως
Η έλλειψις ισονομίας
Το διαζύγιον
Ο Παιδικός και ο καταναγκαστικός γάμος
Ο γάμος με ετεροθρήσκους
Η απόλυτος κατοχύρωσις της ανωτερότητος του ανδρός
Θρησκευτικόν καθήκον ο γάμος, η τεκνοποιΐα
Η θέσις της γυναικός στην εργασίαν
Η Κλειτοριδεκτομή
Αποκάλυψις στο Κουρδιστάν
Το παράδειγμα της Ινδονησίας
Η Πολυγαμία
Η Ευρώπη προσαρμόζεται διά να δεχθή την Ισλαμικήν πολυγαμίαν
Ο φόνος διά λόγους τιμής, Honor killing
Η κάλυψις των γυναικών και ο κανών της Purdah
Το κίνημα επανακαλύψεως (Re-veiling movement)
Το καινοφανές ένδυμα al-Islāmī
Η ερμηνεία του Re-veiling movement
Οι Φεμινίστριες του Ισλάμ
***

Κεφάλαιον εικοστόν πρώτον
Η Αποστασία

Η θανατική ποινή κατά της αποστασίας
Η εποχή της χριστιανικής ιεραποστολής
Ο νόμος περί αποστασίας
Η θεμελίωσις των νόμων
Το Ισλάμ και τα ατομικά δικαιώματα
Σήμερον στην Αίγυπτον: η υπόθεσις Hegazy
Το πανεπιστήμιον Al-Azhar
Η νομοθεσία σήμερον
Η υπόθεσις Salman Rushdie
Η «Universal Declaration of Human Rights in Islam»
Η ιστορία της Rifqa Bary
Η οργάνωσις CAIR
Η «Muslim Pledge for Religious Freedom and Safety from Harm for Former Muslims»
***

Κεφάλαιον εικοστόν δεύτερον
Η Δουλεία

Η Δουλεία στο Ισλάμ
Τα δεινά της Αφρικής
Η περίπτωσις του Σουδάν
Το Ισλάμ και οι Νεγρίδες
Η κατάστασις στην Μαυριτανίαν
Η Ινδία
Τα σκλαβοπάζαρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
Το σκλαβοπάζαρο της Κωνσταντινουπόλεως
Η ερήμωσις της Μεσογείου, 1500-1800
Η εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ευρώπην
***

Κεφάλαιον εικοστόν τρίτον
Συμπερασματικώς: Η άποψις του Elst Koenraad
***

Αντί-Επιλόγου
Οι Αδιόρθωτοι
Ημέρες του Μαΐου 2016

Η Αγγλία οδεύουσα κατά κρημνών
Η #RhodesMustFall campaign
Η περίπτωσις του Trevor Phillips
Ο φόνος της Victoria Climbié
Ο Δήμαρχος Sadiq Khan
“Subhan’Allah” στα κόκκινα λεωφορεία
Η απαγόρευσις εισόδου στην Αγγλίαν του Robert Spencer
Η ανηθικότητα της Αγγλικανικής Εκκλησίας και η αγγλική Εκκλησία των κατακομβών
Το μαρτύριον της οικογενείας του Nissar Hussain
Η Γαλλία ουδέν εδιδάχθη
Projet de loi égalité et citoyenneté
Η διαφορική γεννητικότης μετατρέπει την Γαλλίαν εις κράτος Μωαμεθανών
Ο εξισλαμισμός προχωρεί
Η περίπτωσις του Saint-Denis
Το θάρρος της Nadine Morano
Ο κίνδυνος που βλέπει η Γαλλική κυβέρνησις!
Η Γερμανία πρωτοπόρος της παρακμής
Ποσό 93,6 δισ. ευρώ θα δαπανήσει η Γερμανία διά τους πρόσφυγες
Ο Αρχιεπίσκοπος της Κολωνίας έθεσε ήδη εαυτόν υπό την Dhimmitude!
Παρένθεσις: Στις Παλαιστινιακές περιοχές
Οι πολυαγαπημένοι μας Παλαιστίνιοι
Η “αγάπη” των Παλαιστινίων διά τους Ελληνορθοδόξους
Ο φόνος της Hayem Ejerj και η εισβολή στην Taybeh
Στην Λωρίδα της Γάζης
Ο διωγμός των Χριστιανών συνεχίζεται και στην Γερμανία!
Η συνέντευξις του Πάπα Φραγκίσκου στην εφ. La Croix
Η περίπτωσις του Λιβάνου
Ιστορικές αναφορές διά ηλιθίους
Η συνάντησις με τον Σεΐχη Ahmed al-Tayeb
Η Σουηδία πνέει τα λοίσθια
Η απαισία παραπλάνησις του κοινού υπό των ΜΜΕ
Η μαρτυρία της Anna Ernius
Tentation lacrymale
Η μαρτυρία της Brigitte Gabriel
Παρένθεσις: ο φόνος του Dr. Farag Foda
Η τρέλλα της πολιτικής ορθότητος
Η Δανία υπό την Dhimmitude
Η κατάστασις της Ελλάδος
Σε πόσον διάστημα η Ευρώπη θα έχη Μωαμεθανικήν πλειονότητα;
Η περίπτωσις του Daham Al Hasan
Εν κατακλείδι
Τί συμβαίνει σήμερον στην Ευρώπην;
Τί δέον γενέσθαι;
C’est dans un goulag mental que nous sommes enfermés!
Εμείς ευρισκόμεθα εν αδίκῳ κατά την Σουηδικήν Αστυνομίαν!
Στο Holmsund τώρα, 23 Μαΐου 2016
Σήμερον στην Μελβούρνην

***

Σελίδες 744 /Χρονολογία Έκδοσης: 2018/ Διαστάσεις 29,7×21
Τιμή από 60,00 € / 54 € συν 4,50€ έξοδα αποστολής κι αντικαταβολής
Τηλέφωνο παραγγελίας: 6907070703 και στο mail: mwohellas@gmail.com

ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ