Topics:

Αντι-Καπνιστική Εκστρατεία

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ὅπλα ποὺ χρησιμοποιοῦν ἀρχικὰ γιὰ ὁμαδικὴ ὑποβολὴ στὸ πρῶτο της στάδιο, διότι μετέπειτα θὰ ἀκολουθήσῃ καὶ νομοθεσία ἡ ὁποία θὰ εἶναι παράλογα αὐστηρή. Στὰ ἀεροπλάνα κάνουν λόγο γιὰ «ἐγκληματικὴ...

Αντι-Καπνιστική Εκστρατεία

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ὅπλα ποὺ χρησιμοποιοῦν ἀρχικὰ γιὰ ὁμαδικὴ ὑποβολὴ στὸ πρῶτο της στάδιο, διότι μετέπειτα θὰ ἀκολουθήσῃ καὶ νομοθεσία ἡ ὁποία θὰ εἶναι παράλογα αὐστηρή. Στὰ ἀεροπλάνα κάνουν λόγο γιὰ «ἐγκληματικὴ ἐνέργεια» ἀλλὰ τὰ ἀεροπλάνα ἀκόμη ἔχουν τὰ σταχτοδοχεῖα στὶς καρέκλες.

Φυσικὰ καὶ δὲν ὑπάρχει κανένας κίνδυνος ὅπως δὲν ὑπῆρξε ποτὲ στὰ τελευταῖα 150 χρόνια καὶ ὁπωσδήποτε δὲν ἔχει σημειωθεῖ κάποιο ἀτύχημα ποὺ νὰ ἔχῃ προκληθεῖ ἀπὸ αὐτό, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἐὰν ὑπῆρχε θὰ κατανοοῦσε κάποιος τὴν ἀπαγόρευση τοῦ τσιγάρου ἀλλὰ δὲν θὰ ὑπῆρχε κανένας λόγος γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου. Μήπως ἔχετε παρατηρήσει τὸ ὅτι ἐὰν προκαλέσετε τὴν λογικὴ μὲ τὴν ἀντίστοιχη ἐρώτηση ἡ ἀπάντηση ποὺ θὰ πάρετε εἶναι: «τὸ λέει … ὁ κανονισμὸς κύριε/κυρία μου…». (Ὑπακοὴ στὸν κανονισμό, μπορεῖ νὰ εἶναι τυφλή, ἀλλὰ δὲν ἔχει σημασία, τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ τήρηση καὶ ἡ «ὑπο-ταγή», ὅπως ἀκριβῶς ἡ λέξη τὸ λέει καὶ τὸ ἐννοεῖ).

Τὴν ἐποχὴ τῆς ἀρχικῆς σωφρονιστικῆς ἐπιβολῆς τοῦ μέτρου πιθανῶς νὰ θυμᾶστε ὅτι σκηνοθέτησαν ἕνα δύο χλιαρὰ ἀτυχήματα ὅπου ἕνα ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ἐξερράγη καὶ γιὰ νὰ γίνῃ πιὸ πειστικὸ θέλησαν νὰ τὸ συνδέσουν μὲ τὸν συγκυβερνήτη ἑνὸς ἀεροπλάνου καὶ ἔκτοτε διέδωσαν τὴν εἴδηση αὐτομάτως σὲ παγκόσμια κλίμακα γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ ὑπόβαθρο ἡ σαθρὴ βάση τῆς ἀπαγορεύσεως.

Ἀμέσως μετὰ ἐφηῦραν καὶ καὶ μία ἄλλη δικαιολογία ὅτι δῆθεν τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ἐνοχλεῖ τοὺς ἄλλους καπνιστὲς οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ μὴν καπνίζουν τὰ δικά τους τσιγάρα καὶ γιὰ λόγους ἀλληλεγγύης τὰ ἀπαγόρευσαν καὶ γιὰ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς καπνιστές. Δὲν ῥώτησαν φυσικὰ κανέναν ἐὰν ἡ ἀλληλεγγύη θίγει μία ἄλλη «μειονότητα» ἀνθρώπων ὁπότε σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἀδικοῦν, διότι αὐτοὶ κόβουν καὶ ῥάβουν καὶ αὐτοὶ ὁρίζουν τὴν ἑρμηνεία τῆς ἀλληλεγγύης προκειμένου νὰ ἐναρμονιστῇ μὲ τὸν σχεδιασμό τους.

Οἱ ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες δὲν γνωρίζουν κἂν τοὺς λόγους ἀλλὰ οὔτε κι ἔχουν ποτὲ συζητηθεῖ παρόμοια πράγματα στα διοικητικά τους συμβούλια διότι πρόκειται γιὰ εὐθεῖς ἐντολὲς ἀπὸ μεγαλύτερους ἀεροπορικοὺς ὀργανισμοὺς οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τὶς ἀεροπορικὲς νομοθεσίες καὶ πρόκεινται γιὰ ὀργανισμοὺς τύπου ΟΗΕ καὶ οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν τὶς ἐντολές τους ἀπὸ κάποια κέντρα τὰ ὁποῖα δὲν ἀποκαλύπτονται ποτέ.

Οἱ νεόκοποι ἀποβλακωμένοι τοῦ κάθε νεωτερισμοῦ ἔσπευσαν ὅπως συνηθίζουν νὰ δείξουν πρῶτοι ὅτι σέβονται τοὺς κανονισμοὺς καὶ τοὺς συνανθρώπους τους καὶ μάλιστα ἄρχισαν νὰ βρίσκουν καὶ προεκτάσεις, παραφυάδες τῆς «παράλογης λογικῆς» γιὰ τὸ δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ ἔχῃ τὸν ἀέρα καθαρὸ γύρω του (ἐκεῖ βρίσκεται τὸ μυστικό, ἀλλὰ θὰ ἐπανέλθω σὲ αὐτό).
Τώρα ἐὰν ῥωτήσετε τοὺς πιλότους θὰ σᾶς ποῦνε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα μάτσο μποῦρδες Ὅπως καὶ ἡ χρήση κινητῶν καὶ ὅλων τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, οἱ ὁποῖες δὲν ἐπηρεάζουν σὲ τίποτα τὰ ὄργανα τοῦ ἀεροπλάνου … ὅπως δὲν τὰ ἐπηρέαζαν καὶ τόσα χρόνια πρίν.

Μάλιστα εἶναι καλὸ νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς φίλους μας ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ πιλότοι σχεδὸν καθολικὰ πλέον χρησιμοποιοῦν iPads or equivalent ὅπου μάλιστα ἔχουν καὶ εἰδικὰ στηρίγματα μὲ βεντοῦζες γιὰ νὰ προσαρμόζονται στὰ τζάμια τοῦ ἀεροπλάνου. Αὐτὲς οἱ συσκευὲς εἶναι πολὺ χρήσιμες διότι μᾶς ἔχουν ἀποσυμφορήσει κατ`ἕνα μεγάλο ποσοστὸ τὰ χαρτιὰ ἢ ἐγχειρίδια τῶν ἀεροπλάνων ποὺ χρειάζονται γιὰ καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν πτήσεων. Αὐτὸ τώρα δὲν εἶναι γνωστὸ στὸ εὐρὺ κοινὸ καὶ δὲν ἔχει βρεθεῖ φυσικὰ κανεὶς νὰ ἀντιτεθῇ σὲ αὐτὸ τὸ γεγονός διότι δὲν γνωρίζει, ἀλλὰ κι ἐὰν ἀκόμη τὸ ἔκανε θὰ παραλάμβανε μία ἠλίθια ἀπάντηση τοῦ τύπου: «αὐτὰ ἔχουν ἐλεγχθεῖ»· κι ἐὰν ἔχουν ἐλεγχθεῖ πῶς ἐπιτρέπουν τὸν περιορισμὸ τῆς ὁρατότητος ἀπὸ τὰ τζάμια τοῦ ἀεροπλάνου ποὺ βρίσκονται ἐκεῖ ὑποτίθεται γιὰ τὴν ἀσφάλεια; Θὰ ἤθελα νὰ μοῦ ποῦν ἀπὸ ποιόν καὶ πότε ἔχουν ἐλεγχθεῖ ἀλλὰ αὐτὰ τὰ πράγματα ἀπαγορεύονται στὸν καιρὸ τοῦ στησίματος τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπὸς ἦταν καὶ εἶναι νὰ ἑδραιωθῇ ἡ ἐπιβολή.

(t.p. και η ρουφιανιά)

Ἡ ἐφαρμογὴ αὐτὴ γιὰ τὸ τσιγάρο ἔγινε μὲ ἐσπευσμένους ῥυθμούς. Ἀργότερα ὅταν θὰ ἀρχίσουν τὰ πράγματα νὰ γίνονται πιὸ ὁρατὰ στὸ μεγάλο ποσοστὸ τῶν «zombies» ποὺ τώρα ἀντιμετωπίζουν αὐτὴν τὴν ἐπιβολὴ σὰν πρόοδο καὶ βιάζονται νὰ ταυτιστοῦν μὲ ὁποιαδήποτε ἀνοησία ἐκφωνηθεῖ ἀπὸ τὶς βραδυνὲς εἰδήσεις (γιὰ νὰ εἶναι πρόσφατες τὸ ἑπόμενο πρωΐ πού θὰ ξεκινήσῃ ἡ ἐξάπλωση τῆς προπαγάνδας).

Παρομοίως, πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια πῆραν ἕνα τυχαῖο περιστατικὸ ὅπου κάποιος αὐτοκτόνησε πέφτοντας ἀπὸ τὸ παράθυρο ἑνὸς ξενοδοχείου – τί τὸ πιὸ φυσιολογικὸ νὰ συμβῇ- καὶ νομοθέτησαν ὥστε τὰ παράθυρα τῶν ξενοδοχείων δὲν πρέπει νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀνοίγουν τελείως, στὴν πληθώρα δὲν τῶν ξενοδοχείων στὴν Ἰνδία τὰ παράθυρα δὲν ἀνοίγουν. Ὁ ἔνοικος βρίσκεται ἐκεῖ καὶ ἀναπνέει τὸν ἀέρα τοῦ κλιματιστικοῦ …

Τὸ μυστικὸ στὸ ὁποῖο ὑποσχέθηκα νὰ ἐπανέλθω εἶναι ἡ σύνδεση ὅλων τῶν νομοθεσιῶν οἱ ὁποῖες θὰ συγκλίνουν σὲ κάποιο σημεῖο ἀφήνοντας ὑπόνοιες ὅτι ὑπάρχει κάποια λογικὴ ἡ ὁποία ὅμως θὰ εἶναι δυσδιάκριτη καὶ ἀπόμακρη. Θὰ ἔχη σὰν ἐσωτερικό τῆς πυρῆνα, ἡ ψυχή τῆς, ὁ Θεός τῆς νὰ εἶναι ἡ Φύση ἡ ὁποία θὰ θεοποιηθῇ βάσει τῆς δικῆς τους ἑρμηνείας καὶ θὰ ἀποτελέσῃ τὸ κεντρικὸ δόγμα μίας καινούριας θρησκείας κατὰ τὴν ὁποία ὅποιος ἀντιτίθεται στὴν νομοθεσία πού θὰ ἔχῃ δημιουργηθεῖ μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ (τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ὁρατὸ τώρα σὲ ἐμᾶς, ὅπως εἶναι ἡ ἀντι-καπνιστικὴ ἐκστρατεία), ὅπου θὰ ἔχῃ μία ὑποτιθέμενη βάση ὅτι π.χ. αὐτοὶ πού καπνίζουν μολύνουν τὴν ἀτμόσφαιρα ἡ ὁποία εἶναι στὴν οὐσία ἡ θεότητά μας, συνεπῶς ὁ καπνιστὴς εἶναι βλάσφημος.

Τώρα ἐὰν ὑπάρχει μία καμινάδα ἐργοστασίου πού μολύνει ὅσο μερικὰ ἑκατομμύρια καπνιστὲς ταὐτοχρόνως, ἐκεῖ θὰ βρεθῇ κάποια δικαιολογία περὶ ἀδείας ἀπὸ τὴν Φύση καὶ τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ διαχειριστῇ μόνο ἕνας ἄνθρωπος στὸν πλανήτη. Ποιός εἶναι αὐτός; Μὰ φυσικὰ ὁ μοναδικὸς ἄνθρωπος πού ἔχει γίνει ἀποδεκτὸς ὅτι μιλάει μὲ τὸν Θεό. Ὁ πάπας καὶ ποιά εἶναι ἡ θρησκεία του; Ἡ Πανθρησκεία. Ὑπάρχει; Βεβαίως καὶ οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τοὐλάχιστον γιὰ τὴν ὥρα 17 θρησκειῶν συνεδριάζουν κανονικὰ ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ἀντιστοίχων ποιμνίων τους σκάβοντας τὸν λάκκο στοὺς λαούς τους. Βρίσκεται στὴν Ἀστανὰ πρωτεύουσα τοῦ Καζακστὰν καὶ πρόκειται γιὰ μία πυραμίδα ἡ ὁποία ἔχει ὀνομαστεῖ «Πυραμίδα τῆς Εἰρήνης» καὶ «Παλάτι τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Συμφιλίωσης».

Ταὐτοχρόνως οἱ 17 ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις τῶν θρησκειῶν πραγματοποιοῦν συλλείτουργα σὲ ποιό ἄλλο μέρος; Φυσικὰ στὸ Βατικανὸ καὶ ποιός προΐσταται στὶς τελετές; Φυσικὰ ὁ Ἀρχηγὸς ὅλων τῶν θρησκειῶν πού εἶναι ὁ πάπας. Τί ἐκπροσωποῦν ὅλοι αὐτοί; Μία ἁπλὴ ἐπίσκεψη στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ πάπα (εικ. κάτω) θὰ σᾶς λύσῃ κάθε ἀπορία.

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτά; Θὰ μποροῦσα νὰ γράφω περισσότερα ἀλλὰ μᾶλλον καταλαβαίνετε. Τὸ ἀνακάλυψαν οἱ θρησκεῖες πρὶν ἀπὸ πάρα πολλὰ χρόνια. Ἡ στέρηση τῆς εὐχαριστήσεως, ἀπολαύσεως ἐπιθυμίας ἢ ἡδονῆς ἐπιφέρει ὑποδούλωση. Ἐὰν μὲ ρωτήσετε γιατί; Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ὅτι τὰ ἀνθρωπάκια εἶναι πολὺ ἀστεῖα καὶ στ᾽ ἀλήθεια δὲν θέλουν νὰ αἰσθάνονται ἐλεύθερα· ἐὰν τὰ ἀφήσεις ἐλεύθερα τρελλαίνονται καὶ ἀρχίζουν νὰ κάνουν βλακεῖες γιατὶ φοβοῦνται καὶ δὲν θέλουν νὰ τὸ δείξουν.

@Tasos Paterakis /2019

Αναζήτησε το άρθρο: Λατρεύοντας τα Ερπετά

Το σκηνικό έχει στηθεί. Ο Πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Το βραβείο είναι ο ERIDU και ο Άνθρωπος ο υπηρέτης. Όσο ο Άνθρωπος ψάχνει για τους σωτήρες τους «εκεί έξω», ταυτόχρονα προετοιμάζει και τον δρόμο για αυτά τα Όντα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να γίνουν οι Επικυρίαρχοί του.

«O Άνθρωπος έχει μία επιλογή. Έχει το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσει για τον εαυτό του τον κόσμο του, τον κόσμο του ERIDU. Αν και γεννήθηκε σαν ένα από τα Θηρία και ανατράφηκε ώστε να υπηρετεί, ο Άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Πρίγκιπα ΕΑ, έναν Γενετιστή επιστήμονα, ένα Δημιουργό της Ζωής που ήταν εξοργισμένος τόσο με την Αυτοκρατορία των ASA–RRR όσο και με αυτή των ARI–AN. Η εκδίκηση του ΕΑ ήταν απλή: αντί να χρησιμοποιήσει γενετικό υλικό από έναν εργάτη ANNUNAKI που είχε επιλέξει ο Πρίγκιπας ΕΝ-LIL, ο Πρίγκιπας ΕΑ χρησιμοποίησε το ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑ. Με άλλα λόγια, ο Άνθρωπος, το θηρίο-πίθηκος δημιουργήθηκε με το αίμα του Βασιλικού Οίκου του AN–U να ρέει στις φλέβες του. Ο Άνθρωπος είναι ο γιος του (G–D) ΕΑ και για αυτό το λόγο έχει δικαίωμα να διεκδικήσει το Θρόνο του ERIDU»

Αυτό είναι το νόημα της ιστορίας. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να παραμείνει κρυφή, προς όφελος των ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ. Ο Άνθρωπος δεν μπορεί να ζητήσει το Θρόνο, αν δεν ξέρει πού αυτός υπάρχει. Ο Άνθρωπος δεν μπορεί να παλέψει για να ανακτήσει τον Θρόνο από τους Εξωγήινους, αν ο Άνθρωπος αρνείται (λόγω του μαζικού νοητικού προγραμματισμού) ότι υπάρχουν καν! Για όσο διάστημα ο Άνθρωπος δέχεται Επικυρίαρχους και Θεούς αποδέχεται (και συμφωνεί αν αποδέχεται) μία κατάσταση υποδούλωσης, νοητικής και σωματικής. Όταν τελικά ο Άνθρωπος θυμηθεί ότι το Βασίλειό του είναι στα χέρια κάποιου άλλου, τότε ο Άνθρωπος και τότε μόνο θα είναι ελεύθερος και από τους εξωγήινους και τους Θεούς. Μέχρι τότε άνοιξε πολλά – πολλά βιβλία, μήπως καταφέρεις να σπάσεις τον έλεγχο του προγραμματισμού που τρέχεις και φυσικά· όχι τα βιβλία των ερπετοειδών.

ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΦΑΓΩΤΟΙ !!!

@Ιων Μάγγος /2017

  • ΝΑΙ ΩΡΑΙΑ.ΠΟΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΜΩΣ?ΔΩΣΤΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ.
    ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ COVIT EINAI ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ.

Γράψε την άποψη σου ελεύθερα με ευπρέπεια κι ορθό λόγο.
Δεν επιτρέπεται η προπαγάνδα ή το κουτσομπολιό.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.
Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*