Topics:

Οι ανθρωποφάγοι

Ἐξ αἰτίας ἑνὸς ἄρθρου ἀπὸ σχολιασμὸ μίας προηγουμένης ἀναρτήσεως ἀλλὰ καὶ τῆς προκλητικῆς «διαφημίσεως» ἡ ὁποία παρεμπιπτόντως «ἐμπίπτει στοὺς κανόνες τοῦ «πρόσωπό-βιβλίου», δημιουργήθηκαν κάποια ἐρωτηματικὰ καὶ ἀπορίες τὶς ὁποῖες μοιράζομαι μαζί σας. Εἶναι περίεργο τὸ...

Οι ανθρωποφάγοι

Ἐξ αἰτίας ἑνὸς ἄρθρου ἀπὸ σχολιασμὸ μίας προηγουμένης ἀναρτήσεως ἀλλὰ καὶ τῆς προκλητικῆς «διαφημίσεως» ἡ ὁποία παρεμπιπτόντως «ἐμπίπτει στοὺς κανόνες τοῦ «πρόσωπό-βιβλίου», δημιουργήθηκαν κάποια ἐρωτηματικὰ καὶ ἀπορίες τὶς ὁποῖες μοιράζομαι μαζί σας.

Εἶναι περίεργο τὸ γιατὶ τὸ «προτείνει» τὸ ἀριστερὸ κόμμα, ἀλλὰ αὐτὸ δίνει καὶ μία ἀπάντηση: ὅτι οἱ ἀριστεροὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ διαλύσουν τὴν ὑπάρχουσα κοινωνία, ἀλλὰ τὸ ἀστεῖο εἶναι ὅτι δὲν ἔχουν ΚΑΜΜΙΑ πρόταση γιὰ τὴν «νέα κοινωνία» ποὺ ὑποτίθεται πὼς θὰ δημιουργηθῇ μετὰ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἠλιθιότητες ποὺ προτείνουν. Εἶναι βέβαιο πὼς τέτοιου εἴδους προπαγάνδες δὲν ἔχουν ἀπολύτως καμμία ἀπήχηση στὸ κοινὸ ἐκτὸς ἀπὸ κάποιους ἐξαθλιωμένους οἱ ὁποῖοι ἔχουν προσκολληθεῖ στὶς ΜΚΟ ποὺ τοὺς δίνουν ἀπὸ κανένα εἰκοσάρικο ποῦ καὶ ποῦ γιὰ νὰ παίρνουν καμμιὰ τυρόπιτα ἢ πρέζα καὶ τὴν δυνατότητα νὰ φαντασιώνονται ὅτι βοηθοῦν τὴν ἀνθρωπότητα μὲ βαθειὲς ἀντιλήψεις ποὺ ὁ «φτωχὸς λαός» δὲν ἀντιλαμβάνεται.

Ὁ κίνδυνος ὅμως εἶναι ὁρατὸς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ κατόρθωσαν νὰ χώσουν μέσα στὶς κυβερνήσεις ἀνωμάλους οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν μὲν πὼς εἶναι προσωρινοὶ ἀλλὰ γιὰ τὸν χρόνο ποὺ βρίσκονται ἐκεῖ περνοῦν νομοθεσίες οἱ ὁποῖες ἐναντιώνονται στὴν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων ποὺ στηρίζουν τὶς οἰκονομίες τῶν κρατῶν καταστρέφοντας τὴν ὑπάρχουσα δομή. Οἱ μετέπειτα κυβερνήσεις ἐνῷ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ καταργήσουν τέτοιες παράλογες νομοθεσίες, δὲν τὸ κάνουν καὶ διαιωνίζουν τὴν κοινωνικὴ σήψη, ἐνῷ ταὐτοχρόνως ἐπιβαρύνουν τὴν θέση τῆς κοινωνίας μὲ ἐπιπλέον νομοθεσίες οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν τὶς ἀνήθικες νομοθεσίες ποὺ νομιμοποιοῦν τὴν κάθε ἀνωμαλία καὶ τὴν φορτώνουν στὴν πολύπαθη κοινωνία.

Συναφὲς παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ νόμος περὶ δημοσίας αἰδοῦς ὁ ὁποῖος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΜΙΑ ΙΣΧΥ, προκειμένου νὰ προβληθοῦν οἱ πληρωμένοι θίασοι ὁμοφυλοφίλων καὶ παντὸς εἴδους ἀνωμάλων οὁ ὁποῖοι βρίσκονται σὲ ὀργανωμένες περιοδίες ὅπως κάνουν τὰ μουσικὰ συγκροτήματα καὶ ἔχουν σκοπὸ νὰ μολύνουν τὶς κοινωνίες καὶ νὰ νὰ βγάλουν κι ἄλλους ἀνωμάλους ἀπὸ τὴν ἀδράνεια γιὰ νὰ ἀποκτήσουν μεγαλύτερους ἀριθμοὺς ὥστε νὰ ἰσχυροποιήσουν τὴν θέση τους.

Βέβαια μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ἴδια στιγμὴ πραγματοποιεῖται καὶ ἡ ἐνάντια ἐνέργεια δηλαδὴ αὐτὴ ἡ ὁποία βγάζει τοὺς κρυφοὺς ἀπὸ τὰ «λαγούμια» τους προκειμένου νὰ τοὺς ἀποδεκατίσῃ ὅταν ἔλθῃ ἡ κατάλληλη στιγμή. Αὑτὸ τὸ γνωρίζουν καὶ οἱ ἴδιοι ἀλλὰ ἀφοῦ πρόκεινται γιὰ ἐξαθλιωμένα ἄτομα χωρὶς ἀξίες καὶ κοινωνικὲς ἀναστολές, ζοῦνε τώρα τὸ ὄνειρό τους καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ αὔριο. Αὐτὸ δικαιολογεῖ βέβαια καὶ τὴν ἔλλειψη εὐαισθησίας τους γιὰ τὸ κακὸ ποὺ προξενοῦν στὴν κοινωνία.

Τέλος μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν παραλογισμὸ τῶν ἐνεργειῶν τους οἱ ὁποῖες ἀσχολοῦνται μὲ μερικὲς ὁμάδες «μειονοτήτων» ἀλλὰ περιέργως ἀφήνουν κάποιες ἄλλες ὁμάδες «ἀβοήθητες» κάτι ποὺ ἀντιτίθεται στὸ ἀρρωστημένο ἀφήγημά τους. Ἔτσι λοιπὸν ὅπως παρατηρήσαμε ὑποστήριξαν κάποιες «καταπιεσμένες μειονότητες ἀλλὰ ἄφησαν κάποιες ἄλλες «ἀπροστάτευτες».

Νομιμοποίησαν τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὴν ἀνωμαλία τὴν παιδεραστεία, τώρα ὁδεύουν πρὸς τὴν κοπρολαγνεία (βλέπε ἔκθεση κοπράνων στὸ Rotterdam τῆς Ὁλλανδίας) καὶ ἀναμφισβήτητα σὲ λίγο θὰ συμπεριλάβουν καὶ τὴν νεκροφιλία, διότι κατὰ τὸ ἀφήγημά τους δὲν φταῖνε οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι ἀλλὰ κάποιες ἄλλες ὁμάδες ἀνθρώπων – συμφώνησαν αὐτοὶ καὶ οἱ κυβερνήσεις τῶν δυτικῶν κρατῶν – ὅτι εἶναι οἱ «φασίστες» γενικὰ καὶ ἀόριστα χωρὶς ἀκριβῆ ὁρισμὸ ὅπως ἄλλωστε καὶ μὲ τὸ ὑπόλοιπο ἀφήγημά τους.

Κάποιος παρατηρητὴς λοιπὸν μπορεῖ νὰ προκαθορίσῃ τὴν πορεία τῶν πραγμάτων τὰ ὁποῖα στεροῦν τὴν δυνατότητα στοὺς πολῖτες τῶν κοινωνιῶν νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ ἀντιστρέψουν τὴν καταστροφικὴ πορεία τῶν πραγμάτων ἀφοῦ ἡ ἐξουσίες ἔχουν δοθεῖ σὲ συμμορίες πού ὀνομάζονται κυβερνήσεις καὶ ἀποφασίζουν ἐρήμην γιὰ τὶς τύχες τῶν λαῶν γιὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας τους χωρὶς νὰ δίδεται ἡ δυνατότητα ἐλέγχου ἠ καταργήσεώς τους ἀπὸ τοὺς πολῖτες, ἐνῷ παράλληλα κάθε φυσιολογικὴ ἀντίδραση καταστέλλεται ἢ φιμώνεται ἀπὸ τὸ τυραννικὸ καθεστὼς ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ αὐτὸ τὸ ἐλεεινὸ «κοινωνικὸ δίκτυο» τοῦ «προσωπο-βιλίου».

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ ὁτι αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ ἀνατείλη στὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιλαμβάνονται ἢ καὶ νὰ βλέπουν διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ὅτι σύντομα θὰ ἀρχίσῃ νὰ διεκδικεῖ τὰ δικαιώματά τῆς ἀκόμη μία «καταπιεσμένη» ὁμάδα ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ζοῦν αὐτὴν τὴν στιγμὴ σὲ μία κόλαση στερήσεως διότι δὲν τολμοῦν νὰ ἐκδηλωσουν τὴν ἐπιθυμία τους καὶ τὴν προτίμηση τῆς τροφῆς τους. Οἱ ἀνθρωποφάγοι.

Ὑπάρχουν πολλοὶ στὶς ὀργανωμένες κοινωνίες, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι οἱ ὁποῖοι ζοῦν σὲ ἀπομεμακρυσμένες περιοχὲς τῆς Ἀφρικῆς ἢ ἀλλοῦ. Τί θὰ γίνει λοιπὸν μὲ αὐτούς; Δὲν θὰ βροῦν δικάιωση; Δὲν ἔχουν κι αὐτοὶ κάποια θέση κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο; Δὲν συνέβη τὸ ἴδιο καὶ μὲ τοὺς ὁμοφυλόφιλους, παιδεραστὲς καὶ κοπρόφιλους; Λοιπόν γιατὶ δὲν συμπεριέλαβε ἡ «ἀριστερά» κι αὐτὴν τὴν καταπιεσμένη ὁμάδα στὸν κατάλογο τῶν ἀνθρώπων πού θέλει νὰ «σώσῃ» καὶ δώσῃ μία θέση στὴν κοινωνία μας;

Εὔλογο τὸ ἐρώτημα ἀλλὰ δὲν εἶναι κατάλληλο νὰ τὸ θέσετε σὲ κάποιον ἀριστερὸ διότι θὰ σᾶς ἀπαντήση μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πού ἀντιδροῦν ὅταν ἀντιμετωπίζουν μία λογική τοποθέτηση, θὰ ἀρχίσῃ νὰ οὐρλιάζῃ «φασίστας … φασίστας»

@Tasos Paterakis / terrapapers – 2019

Γράψε την άποψη σου ελεύθερα με ευπρέπεια κι ορθό λόγο.
Δεν επιτρέπεται η προπαγάνδα ή το κουτσομπολιό.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.
Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*